AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES:

Complint amb el deure d’informació de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el PROPIETARI DE LA WEB informa de les següents dades:

  • Denominació social: ROUNCRYSTAL GROUP S.L.
  • CIF: B64334972
  • Domicili social: Avda. Direcció Diagonal, 111 4º2ª, 08005, Barcelona.
  • Telèfon: 971 36 30 54
  • E-mail: recepcion@clinicablanc.es

ÚS DEL PORTAL:

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, per poder complir amb les finalitats d’alguns dels serveis oferts pel PROPIETARI DE LA WEB, l’usuari ha d’omplir prèviament el formulari corresponent. Per tant, si no es faciliten les dades necessàries o no es fa correctament, no es podran atendre les sol·licituds, sense perjudicis a l’hora de poder visualitzar lliurement el contingut de la web.

USUARIS:

L’accés i/o l’ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, amb aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús que aquí es reflecteixen. Aquestes Condicions seran aplicades independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin de compliment obligat. L’usuari:

  • Garanteix que ha informat a tercers als quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes que conté aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al PROPIETARI DE LA WEB per a la finalitat assenyalada.
  • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que provoquin al PROPIETARI DE LA WEB o a tercers.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

El PROPIETARI DE LA WEB per sí mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que aquesta conté (a títol enunciatiu, imatges, sons, àudios, vídeos, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de material utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del PROPIETARI DE LA WEB o dels seus llicenciands. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de la Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del PROPIETARI DE LA WEB. L’USUARI es compromet a respectar els drets de la Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del PROPIETARI DE LA WEB. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del PROPIETARI DE LA WEB.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS:

El PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin succeir, a títol enunciatiu: errades o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS:

El PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, tenint la capacitat de poder canviar, suprimir o afegir els continguts i els serveis que es prestin a través d’aquest, com la forma amb la qual aquests es presenten o localitzen al seu portal.

ENLLAÇOS:

En cas que en el portal es presentin enllaços o hiperenllaços cap a altres llocs d’Internet, el PROPIETARI DE LA WEB no farà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el PROPIERTARI DE LA WEB assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ:

El PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS:

El PROPIETARI DE LA WEB perseguirà l’incompliment de les condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS I DURACIÓ:

El PROPIETARI DE LA WEB podrà modificar en qualsevol moment les condicions que aquí es determinen, essent publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions citades serà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Complint amb allò que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 en relació amb la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com en la resta de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el PROPIETARI DE LA WEB informa:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament és el PROPIETARI DE LA WEB, les dades identificatives del qual es troben en el punt 1 de l’AVÍS LEGAL.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

El PROPIETARI DE LA WEB tractarà la informació que faciliti l’usuari a través del lloc web amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis sol·licitats i la gestió administrativa derivada d’aquests, així com remetre periòdicament Newsletters, comunicacions comercials sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb l’activitat professional del PROPIETARI DE LA WEB quan l’usuari ho autoritzi, i per valorar la candidatura de l’usuari en cas que es demanin currículums a través de la web.

Durant quant de temps es conservaran les seves dades?

Les dades personals es conservaran mentre l’usuari no sol·liciti la supressió d’aquestes i, en tot cas, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals que estableixi la normativa vigent o per fer front a les possibles responsabilitat que puguin sorgir.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La legitimació del PROPIETARI DE LA WEB per tractar les dades dels usuaris es basa en el consentiment de la persona interessada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Amb caràcter general, les dades no seran cedides a tercers, llevat que ho estableixi la legislació vigent.

Quins són els drets dels usuaris?

L’usuari té dret a obtenir una confirmació sobre si el PROPIETARI DE LA WEB està tractant dades personals que facin referència a ell o no. Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van motivar la seva recollida. En determinades circumstàncies, l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, de manera que només es conservaran bloquejades per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades, de manera que el PROPIETARI DE LA WEB deixarà de tractar les seves dades, llevat de motius legítims, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions. A més dels drets anteriors, l’usuari també tindrà dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Disposa de la informació necessària a www.agpd.es. Podrà exercir materialment els seus drets si aporta una còpia del DNI o un document oficial que l’identifiqui, mitjançant l’enviament d’un e-mail o per correu postal dirigint-se al PROPIETARI DE LA WEB, les dades identificatives del qual es troben en el punt 1 de l’AVÍS LEGAL.

Quines mesures de seguretat implantem per protegir les seves dades?

El PROPIETARI DE LA WEB tractarà les dades de l’USUARI en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el deure preceptiu de secret respecte aquestes, de conformitat amb el que està previst en la normativa d’aplicació i adoptant a l’efecte les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, el tipus de dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades.